Veilig sport klimaat

Onze vereniging heeft een gedragscode en vertrouwenscontactpersoon

Onze gedragscode

Bij onze vereniging is iedereen welkom die zich houdt aan de spelregels die gelden binnen onze vereniging en binnen onze sport. Die spelregels zijn niet alleen neergelegd in de wet, de Statuten van KV Waterwolf  , het concept Huishoudelijk Reglement KV Waterwolf  en bijvoorbeeld de wedstrijdreglementen van onze bond. Ook hebben we met elkaar spelregels afgesproken over hoe we met elkaar omgaan.

Waarom?

Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als we ieder in waarde laten en elkaar met respect behandelen. Daarom vinden wij alle vormen van ongelijk­waar­dige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar.

Gedragsregels voor iedereen

En als de trainers/instructeurs en assistenten de jeugd begeleiden

Hoe?

Wij vragen van alle leden, kinderen, ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Bij vermoedens of feiten

Er zijn vele signalen die op ongewenst gedrag kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Het kan ook zijn dat iemand je spontaan vertelt over het ongewenst gedrag, zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.

Iedereen die ongewenste intimidaties of ander ernstig ongewenst gedrag vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Wie twijfelt over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, is verplicht een vertrouwenscontactpersoon advies te vragen. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon aanspreken of een mail sturen naar vcp@kvwaterwolf.nl  De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrij­willi­gers ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen zij zich wel uiten bij een vertrouwenscontactpersoon. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onder­zocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de betrokkene(n). Bij strafbare feiten heeft het bestuur de plicht om dit te melden bij de politie en de sportbond.

Onze vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag en heeft deelgenomen aan de bijscholing voor vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon altijd bereiken door een mail te sturen naar vcp@kvwaterwolf.nl  De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht, handelt in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd is.

Voorstellen van onze vertrouwenspersoon:
Mijn naam is Annette de Wit, alweer een paar jaar betrokken bij de Waterwolf. Ik heb een eigen kano en doe graag mee met de toertochten, rondom de club of elders, door een stad of in het groen. In mijn functie als orthopedagoog binnen de JeugdGGZ heb ik veel ervaring met luisteren, doorvragen en adviseren en ben ik gewend om vertrouwelijk met informatie om te gaan.