Veilig sport klimaat

Onze vereniging heeft een gedragscode en vertrouwenscontactpersoon

Onze gedragscode

Bij onze vereniging is iedereen welkom die zich houdt aan de spelregels die gelden binnen onze vereniging en binnen onze sport. Die spelregels zijn niet alleen neergelegd in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en bijvoorbeeld de wedstrijdreglementen van onze bond. Ook hebben we met elkaar spelregels afgesproken over hoe we met elkaar omgaan.

Onze vertrouwenscontactpersoon

In de ledenvergadering (maart 2023) wordt de vertrouwenscontactpersoon benoemd. De vertrouwenscontactpersoon beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag en heeft deelgenomen aan de bijscholing voor vertrouwenspersonen van het NOC/NSF.

Waarom?

Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als we ieder in waarde laten en elkaar met respect behandelen. Daarom vinden wij alle vormen van ongelijk­waar­dige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar.

Gedragsregels voor iedereen

 • Je gedraagt je zo dat jij én de ander kunnen genieten van de kanosport.

 • Iedereen telt mee binnen de vereniging. Accepteer en respecteer de ander zoals diegene is.

 • Roddelen, pesten en negeren accepteren we niet. Ook niet van een ander.

 • Dichtbij komen, aanraken en aandacht: de ander bepaalt de grens.

 • Met materiaal gaan we zorgvuldig om, of het nu van de vereniging is of van een ander.

 • Accommodatie en de natuur, beide laten we netjes achter. Spullen ruimen we op.

 • Help de ander om zich aan deze afspraken te houden.

En als de trainers/instructeurs en assistenten de jeugd begeleiden

 • Weten we dat ze varen voor hun plezier en iets willen leren.

 • Zijn we redelijk in eisen ten aanzien van hun tijd, energie en enthousiasme.

 • Zijn we duidelijk in regels en grenzen, zonder machtsmisbruik.

 • Zorgen we dat we hun respect verdienen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 • Zorgen we dat we altijd zichtbaar zijn voor een andere volwassene.

Hoe?

Wij vragen van alle leden, kinderen, ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Bij vermoedens of feiten

Er zijn vele signalen die op ongewenst gedrag kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Het kan ook zijn dat iemand je spontaan vertelt over het ongewenst gedrag, zorgen naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert.

Iedereen die ongewenste intimidaties of ander ernstig ongewenst gedrag vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Wie twijfelt over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, is verplicht een vertrouwenscontactpersoon advies te vragen.

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrij­willi­gers ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen zij zich wel uiten bij een vertrouwenscontactpersoon. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onder­zocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de betrokkene(n).

Bij strafbare feiten heeft het bestuur de plicht om dit te melden bij de politie en de sportbond.